Tarieven volwassenen

Rondom Mens en Gezin biedt zowel behandelingen aan vanuit de Generalistische Basiszorg als vanuit Particuliere Hulp. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor de Generalistische Basis GGZ. Er zal sprake moeten zijn van(een vermoeden van) een psychisch probleem, dat valt onder de verzekerde zorg. 

De verzekeraars hebben de afgelopen jaren een aantal problemen uitgesloten van vergoeding. Zo worden werk gerelateerde klachten, aanpassingsproblemen en relatieproblemen niet langer meer vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen vallen onder de Onvergoede Zorg. Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. 

Het wettelijk bepaalde eigen risico voor volwassenen is in 2022 vastgesteld op € 385,- 

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, eens per maand.

Contracten

Per 1 januari 2022 heb ik contracten met  VGZ, Achmea, ONVZ, ZORG en Zekerheid, ENO, Multizorg, ASR, Caresq en DSW. De betreffende zorgverzekeraars hebben met mij afspraken gemaakt met betrekking tot hoogte van het tarief als ook eventuele afspraken m.b.t. omzetplafonds. Voor verdere informatie verwijs ik u naar www.zorgwijzer.nl. Voor de andere zorgverzekeraars geldt, dat u de nota zelf betaalt en declareert bij uw ziektekostenverzekering. Afhankelijk van uw polis (restitutiepolis of naturapolis) krijgt u tussen de 60 – 100% vergoed.
Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke WMG-tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven vind je onder de volgende link www.Nza.nl voor 2022.

Facturering

Uw psychologische afspraken worden na afsluiting van de behandeling in rekening gebracht. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent gebeurt dit rechtstreeks bij uw zorgverzekering (Zorg-in-Natura Polis; volledige vergoeding enkel bij gecontracteerde zorg) of ontvangt u zelf de factuur (Restitutie Polis; u heeft vrije-artsenkeuze en krijgt altijd volledige vergoeding mits de behandelaar de juiste registraties heeft). Wanneer u zelf de factuur ontvangt kunt u deze declareren bij uw zorgverzekering.

Onvergoede Zorg en Particuliere Hulp

Ook als uw hulpvraag niet binnen de verzekerde zorg valt, maar u wel in de praktijk behandeling wilt krijgen ben u van harte welkom. Bijvoorbeeld als u geholpen wilt worden met werkgerelateerde problemen.                                                                                                                Voor een niet verzekerde behandelsessie van 45 minuten wordt € 110,27,- in rekening gebracht. Langere sessies worden op basis van dit bedrag en afgerond per 15 minuten aan u doorberekend.  

Ook is gezinstherapie met volwassenen mogelijk (75 minuten: € 150,00).

No Show

Bij een niet nagekomen afspraak, worden de kosten volledig in rekening gebracht en annulering binnen 24 uur voor 50%. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief van de huisarts

Voor behandeling in de generalistische basis-ggz is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. Als de huisarts een cliënt naar mij doorverwijst, dient de verwijsbrief te voldoen aan bepaalde regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en zorgverzekeraars. Indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-stoornis en de huisarts niet zelf kan behandelen, verwijst de huisarts door naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz.  Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de verwijzer aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM5 code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz.